Commit e9d415cc authored by Martin Vítek's avatar Martin Vítek
Browse files

Přidán článek o skupině na Telegramu

parent 8aa03731
+++
title = "Telegram - skupina pro koužek elektroniky"
tags = ["Obecné", "Telegram", "Kontakt"]
author = "Martin Vítek"
image = "telegram.png"
perex = "Přidali jsme další možnost, jak nás kontaktovat ohledně kroužku elektroniky. Máme novou diskuzní skupinu na Telegramu. Neváhejte se na nás obrátit i přes tento komunikační kanál."
+++
![](td_laptop.png?width=500)
<br>
[Telegram](https://telegram.org/) je služba pro instant messaging - okamžité posílání zpráv, obrázků a souborů. Spojení je šifrováno, takže obsah zpráv není viditelný po cestě internetem. Aplikaci je možné nainstalovat jak na počítač, tak na mobilní telefon. Aplikace mají otevřený zdrojový kód.
Na Telegramu nás můžete kontaktovat ve skupině **OK1KVK kroužek**, do které se můžete připojit přes následující odkaz: https://t.me/joinchat/CBle3xlvfEuvtMUiu3oO8g
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment