Commit 087e9fcb authored by Michal Rybka's avatar Michal Rybka

Přidán článek UTC čas

(Autoexportován z Joomly)
parent 22a8df9b
+++
title = "UTC čas"
perex_e = "UTC je zkratka anglického výrazu Coordinated Universal Time
(koordinovaný světový čas).
UTC je jako základ systému měření času nástupcem staršího GMT
(Greenwich Mean Time) a v neformálním vyjadřování je s ním někdy
zaměňován. Více najdete zde.
CET = UTC + 1 hodina CEST = UTC + 2 hodiny CET = Středoevropský čas
CEST = Středoevropský letní čas
Příklady:
1) závod začíná v 14:00 UTC (u nás platí letní čas) tedy závod začíná v 16.00 našeho místního času
2) závod zažíná ve 14:00 UTC (u nás platí zimní čas) tedy závod začíná v 15.00 našeho místního času
Zdroj: Wiki"
tags = ["Článek"]
+++
UTC je zkratka anglického výrazu Coordinated Universal Time
(koordinovaný světový čas).
UTC je jako základ systému měření času nástupcem staršího GMT
(Greenwich Mean Time) a v neformálním vyjadřování je s ním někdy
zaměňován. Více najdete zde.
CET = UTC + 1 hodina CEST = UTC + 2 hodiny CET = Středoevropský čas
CEST = Středoevropský letní čas
Příklady:
1) závod začíná v 14:00 UTC (u nás platí letní čas) tedy závod začíná v 16.00 našeho místního času
2) závod zažíná ve 14:00 UTC (u nás platí zimní čas) tedy závod začíná v 15.00 našeho místního času
Zdroj: Wiki
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment