Commit 0b60123c by Martin Vítek

Přidána informace o dni začátku kroužku.

parent 92349d45
Pipeline #731 passed with stage
in 4 minutes 48 seconds