Commit 1f145447 authored by Mira, OK7KM's avatar Mira, OK7KM

Přidán článek Příručka mladého radioamatéra

(Autoexportován z Joomly)
parent 51cb8cbc
+++
title = "Příručka mladého radioamatéra"
perex_e = "Mirek, OK7KM upravil a aktualizoval příručku mladého radioamatéra.
"
tags = ["Článek"]
+++
Mirek, OK7KM upravil a aktualizoval příručku mladého radioamatéra.
Stažení je možné na níže uvedeném odkazu ve formátu PDF.[![PDF](/upload/ok1-36134/pdf.png)](http://ok7km.nagano.cz/doc/kvk_prirucka.pdf "Prirucka-OK7KM-web")
* * *
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment