Commit 29a43154 authored by Martin Vítek's avatar Martin Vítek

Přidán článek o kroužku 2018/2019

parent f87319eb
Pipeline #888 passed with stage
in 12 minutes and 9 seconds