Commit 3ec5908f authored by Mira, OK7KM's avatar Mira, OK7KM

Přidán článek Jamboree on the Air 2012

(Autoexportován z Joomly)
parent 23e15b01
+++
title = "Jamboree on the Air 2012"
perex_e = "
... neboli zkráceně JOTA, je setkání skautů z celého světa na radioamatérských pásmech všemi druhy provozu. Páte se kdy? Pravidelně každý rok třetí víkend v říjnu. Skautské stanice poznáte podle /J v prefixu (povoleno ČTÚ). Existují také vybrané skautské frekvence, kde najít další stanice. Samozřejmě je možné získat unikátní QSO s celým světem a také QSL.
Souběžně s JOTA probíhá také JOTI (Jamboree on the Internet), princip je stejný jako v případě JOTA, avšak stačí pouze počítač připojený k internetu a komunikovat na vybraných IRC kanálech nebo na webových stránkách.
"
tags = ["Článek"]
+++
... neboli zkráceně JOTA, je setkání skautů z celého světa na radioamatérských pásmech všemi druhy provozu. Páte se kdy? Pravidelně každý rok třetí víkend v říjnu. Skautské stanice poznáte podle /J v prefixu (povoleno ČTÚ). Existují také vybrané skautské frekvence, kde najít další stanice. Samozřejmě je možné získat unikátní QSO s celým světem a také QSL.
Souběžně s JOTA probíhá také JOTI (Jamboree on the Internet), princip je stejný jako v případě JOTA, avšak stačí pouze počítač připojený k internetu a komunikovat na vybraných IRC kanálech nebo na webových stránkách.
V letošním roce se JOTA/JOTI zúčastní skauti z Blatenského vrchu v termínu 20\. - 21\. 10\. 2012.**Skautské frekvence**
| **Pásmo** | **SSB** | **CW** |
| 80 m | 3.740 + 3.940 MHz | 3.590 MHz |
| 40 m | 7.090 MHz | 7.030 MHz |
| 20 m | 14.290 MHz | 14.070 MHz |
| 17 m | 18.140 MHz | 18.080 MHz |
| 15 m | 21.360 MHz | 21.140 MHz |
| 12 m | 24.960 MHz | 24.910 MHz |
| 10 m | 28.390 MHz | 28.190 MHz |
Další informace naleznete na webu [českého skautingu](http://jotajoti.skauting.cz/) nebo [JOTA Scout](http://www.scout.org/en/information_events/events/jota).Další [informace](http://scout.org/en/information_events/events/jota/the_55th_jota_2012) o JOTA a skautské frekvence na [Scout.org](http://www.scout.org/en/information_events/events/jota/world_scout_frequencies).
[![plakat](/upload/ok1-36134/scout/plakat_sm.jpg)](http://www.ok1kvk.cz/upload/ok1-36134/scout/plakat.jpg)
[Plakát ke stažení](http://www.ok1kvk.cz/upload/ok1-36134/scout/plakat.jpg)
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment