Commit 3f4f68b5 authored by Michal Rybka's avatar Michal Rybka

Přidán článek SK Petr Novák OK1WPN

(Autoexportován z Joomly)
parent 659a9f2f
+++
title = "SK Petr Novák OK1WPN"
perex_e = "
Včera, 24. listopadu 2011, nás opustil po dlouhé a těžké nemoci náš kamarád Petr Novák, OK1WPN (69). Petr byl nejenom vynikající technik, ale především člověk s velkým srdcem. Jeho dlouholeté předsednictví a činnost s mládeží v našem radioklubu přivedlo mezi nás mnoho nových radioamatérů. Nezištně a obětavě se vždy snažil propagovat činnost radioamatérů. Prosím věnujme Petrovi tichou vzpomínku.
S Petrem se rozloučíme ve středu (30.11.2011) v 14h  v karlovarském krematoriu. Parte ke stažení zde.
článek v MF Dnes
Za radioklub OK1KVK - předseda Michal ,OK1WMR"
tags = ["Článek"]
+++
Včera, 24. listopadu 2011, nás opustil po dlouhé a těžké nemoci náš kamarád Petr Novák, OK1WPN (69). Petr byl nejenom vynikající technik, ale především člověk s velkým srdcem. Jeho dlouholeté předsednictví a činnost s mládeží v našem radioklubu přivedlo mezi nás mnoho nových radioamatérů. Nezištně a obětavě se vždy snažil propagovat činnost radioamatérů. Prosím věnujme Petrovi tichou vzpomínku.
S Petrem se rozloučíme ve středu (30.11.2011) v 14h  v karlovarském krematoriu. Parte ke stažení zde.
článek v MF Dnes
Za radioklub OK1KVK - předseda Michal ,OK1WMR
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment