Commit 4789e1a5 authored by Isabella Skořepová's avatar Isabella Skořepová

OK5ZS. duh. And author

parent 53c74e37
Pipeline #901 passed with stage
in 4 minutes and 59 seconds
```
title="VHF Contest 2018"
perex_e="Letos jsme byli poněkud překvapeni dosaženými výsledky. Jde totiž o to, že s omezenou sestavou antén jsme dosáhli našeho historicky nejlepšího výsledku."
[author]
name="Jirka, OK1UBO"
```
Letos jsme byli poněkud překvapeni dosaženými výsledky. Jde totiž o to, že s
......@@ -31,7 +33,7 @@ a v omezeném počtu lidí na vztyčení 4x8 el na do sektoru na I a F, jsme tut
anténní systém odpískali a místo tohoto systému jsme na stožárek osadili 18el.
M2, s jejíž přípravou pomohl podějí dorazivší Karel OK1IKP. Odpoledne jsme
ještě vysunuli stožár TA-19 se 4x6 el. do pracovní polohy a tím přípravy pro
nás skončily. Odpoledne dorazil Zdeněk OK1ZS (dříve OK1ZES) a Pavel OK1PRI s
nás skončily. Odpoledne dorazil Zdeněk OK5ZS (dříve OK1ZES) a Pavel OK1PRI s
juniorem. Večer jsem ještě prověřil naše poslechové schopnosti a funkci
zařízení poslechem majáků. Podmínky šíření nejevily žádné známky jakéhokoli
zlepšení. Zejména překvapil slabým signálem OZ7IGY, což svědčilo o mizerných
......@@ -49,7 +51,7 @@ si na své značky pár spojení.
Jako obvykle se první čtyři hodiny odehrávaly pod taktovkou dvojice Ondra
OK1CDJ a Vláďa OK1FIK. Ti byli následováni Jakubem OK1FVN a mnou (Jirka
OK1UBO). Noční službu si "dobrovolně" vzal Zdenek OK1ZS (dříve OK1ZES) doplněný
OK1UBO). Noční službu si "dobrovolně" vzal Zdenek OK5ZS doplněný
na příposlechu Jakubem OK1FVN. Podobně dopadl i Pavel OK1PRI, kterého v noci a
nad ránem vystřídali opět Ondra OK1CDJ a Vláďa OK1FIK. Dopoledne se snažila
probudit větší aktivitu z DL Saška OK1RS s Ondrou OK1CDJ, které pak vystřídal
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment