Commit 51cb8cbc authored by Mira, OK7KM's avatar Mira, OK7KM

Přidán článek Pozvánka na výroční členskou schůzi 2012

(Autoexportován z Joomly)
parent 7404f768
+++
title = "Pozvánka na výroční členskou schůzi 2012"
perex_e = "Radioklub lázeňského města Karlovy Vary OK1KVK si dovoluje pozvat všechny členy a přátele radioklubu na výroční členskou schůzi 2012.
.
"
tags = ["Článek"]
+++
Radioklub lázeňského města Karlovy Vary OK1KVK si dovoluje pozvat všechny členy a přátele radioklubu na výroční členskou schůzi 2012.
.
Schůze se uskuteční v sobotu **8\. 12\. 2012** v prostorách klubovny [U Hřiště ve Staré Roli](http://mapy.cz/#x=12.838015&y=50.247385&z=15&t=s&q=u%2520h%25C5%2599i%25C5%25A1t%25C4%259B%252016%2520vary&qp=11.253340_47.591724_16.959122_51.965448_6&d=addr_8933377_0_1) (K. Vary, bus č. 9, 15 zastávka Vančurova).**Program schůze**do 10:15 výběr členských příspěvků na rok 2013 a zapsání do prezenční listiny
10:15 zahájení schůze úvodní slovo a zpráva o činnosti v roce 2012
10:30 zprávy členů výboru
11:00 návrh na složení výboru na rok 2013
11:10 volba výboru na rok 2013
11:20 předložené body k projednání
11:30 diskuze k plánu činnosti na rok 2013
12:00 schválení zápisu z výroční schůze
12:05 volná diskuze
12:59 ukončení výroční schůze[![](/upload/ok1-36134/pdf.png)](../upload/ok1-36134/doc/schuze/2012_pozvanka.pdf)[Pozvánka na schůzi 2012](../upload/ok1-36134/doc/schuze/2012_pozvanka.pdf)[![](/upload/ok1-36134/pdf.png)](../upload/ok1-36134/doc/schuze/2013_prispevky.pdf)[Příspěvky na rok 2013](../upload/ok1-36134/doc/schuze/2013_prispevky.pdf)
**Těšíme se na Vaši účast!**
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment