Commit 5b6c7708 authored by Miroslav Koncik's avatar Miroslav Koncik

Doplněny tagy.

parent 171c995c
+++
title = "Teploměr s ATmega8"
perex_e = "Další jednoduché zapojení určené pro náš kroužek mládeže, tentokrát jednoduchého teploměru s ATmega8 a čidlem teploty DS18B20. Najdete zde kompletní popis programu a zapojení včetně plošného spoje.
.
.
perex_e = "Další jednoduché zapojení určené pro náš kroužek mládeže, tentokrát jednoduchého teploměru s ATmega8 a čidlem teploty DS18B20. Najdete zde kompletní popis programu a zapojení včetně plošného spoje.
.
.
"
tags = ["Článek"]
tags = ["Článek", "Bastlení", "Konstrukce", "2012"]
+++
Další jednoduché zapojení určené pro náš kroužek mládeže, tentokrát jednoduchého teploměru s ATmega8 a čidlem teploty DS18B20. Najdete zde kompletní popis programu a zapojení včetně plošného spoje.
.
.
Další jednoduché zapojení určené pro náš kroužek mládeže, tentokrát jednoduchého teploměru s ATmega8 a čidlem teploty DS18B20. Najdete zde kompletní popis programu a zapojení včetně plošného spoje.
.
.
![](/upload/ok1wmr/clanky/teplomer/01.jpg)Schéma:
![schema](/upload/ok1wmr/clanky/teplomer/sch.png).
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment