Update contact

parent 572a775e
Pipeline #929 passed with stage
in 4 minutes and 34 seconds
......@@ -21,7 +21,7 @@ určitě nám spousta věcí unikla. Proto pokud najdete chybu tak nám jí pros
Oceníme, když nám dáte vědět, co si o nových stránkách myslíte. Zpětná vazba je pro nás důležitá,
abychom mohli stránky dále vylepšovat a aby se Vám dobře používaly. Dejte nám věděť buď na
[fórum](http://forum.ok1kvk.cz), nebo na e-mail [jakub.skorepa@ok1kvk.cz](mailto:jakub.skorepa@ok1kvk.cz).
[fórum](http://forum.ok1kvk.cz), nebo na e-mail [isabella@ok1kvk.cz](mailto:isabella@ok1kvk.cz).
Články ze starých stránek byly automaticky vyexportovány do nového formátu, ale formátování
článků není dokonalé. Na přeformátování pracujeme, ale článků je přes 300, což nám ještě
......
......@@ -38,6 +38,6 @@ Martin Vítek
- +420 728 762 610
## Webmaster
Jakub Skořepa
- [jakub.skorepa@ok1kvk.cz](mailto:jakub.skorepa@ok1kvk.cz)
- https://blog.skorepa.info/
Isabella Skořepová
- [isabella@ok1kvk.cz](mailto:isabella@ok1kvk.cz)
- https://codewitchbella.com/
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment