Commit 6c2d61d0 authored by Isabella Skořepová's avatar Isabella Skořepová

Update krouzek-2018-2019

parent 6d30b676
Pipeline #933 passed with stage
in 6 minutes and 58 seconds
......@@ -3,7 +3,6 @@ title="Kroužek elektroniky 2018/2019"
perex="Kroužek elektroniky se koná každý čtvrtek od 15:00 do 17:00 v Lidovém domě ve Staré Roli, Karlovy Vary. Více informací v článku."
image="krouzek.jpg"
tags = ["Aktuality","Pozvánky"]
sticky=true
```
![Plakát kroužek elektroniky 2018/2019](ok1kvk_krouzek_web.jpg =700x)
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment