Commit 6d2d2599 authored by Martin Vítek's avatar Martin Vítek

Opravy překlepů, gramatiky a formátování.

parent 62f7183f
Pipeline #810 passed with stage
in 3 minutes and 59 seconds