Commit 6d2d2599 by Martin Vítek

Opravy překlepů, gramatiky a formátování.

parent 62f7183f
Pipeline #810 passed with stage
in 3 minutes 59 seconds