Commit 819b5e4f authored by Michal Rybka's avatar Michal Rybka

Přidán článek JOTA/JOTI 2008

(Autoexportován z Joomly)
parent 3756a666
+++
title = "JOTA/JOTI 2008"
perex_e = "Jamboree On The Air a Jamboree On The Internet - setkání skautů na radioamatérských pásmech a na internetu. Toto
víkendové mezinárodní setkání je milým zpestřením naší činnosti. Na
jeden víkend v roce zaponeme na závodní provoz a spolu se skauty
navazujeme ty najkrásnější spojení. Během toho víkendu jsme snažili ukázat náplň
naší činnosti.
.
"
tags = ["Článek"]
+++
Jamboree On The Air a Jamboree On The Internet - setkání skautů na radioamatérských pásmech a na internetu. Toto
víkendové mezinárodní setkání je milým zpestřením naší činnosti. Na
jeden víkend v roce zaponeme na závodní provoz a spolu se skauty
navazujeme ty najkrásnější spojení. Během toho víkendu jsme snažili ukázat náplň
naší činnosti.
.
Pro účastníky jsme připravili také radiový orientační běh. Počasí bylo prosluněné.Navázali jsme mnoho spojení p ocelém světě. Přes vysílačku jsme se spojili nejdále asi s [japonskými skauty](http://www.qrz.com/callsign/JE7YSS). Mnoho pěkných spojení jsme také navázali do severní ameriky, kam se nám dařilo dělat spojení dlouho do večera.
![](/web/images/phocagallery/akce/2008/2008_10_jota/thumbs/phoca_thumb_m_DSCb4844.jpg) ![](/web/images/phocagallery/akce/2008/2008_10_jota/thumbs/phoca_thumb_m_DSCb4868.jpg)
[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/31-)
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment