Commit 8a3eb972 authored by Miroslav Koncik's avatar Miroslav Koncik

Doplněny tagy.

parent 60a83fda
+++
title = "AVR - LCD panel s ATmega8"
perex_e = "Tato
konstrukce slouží k dalšímu seznámení s mikroprocesory od firmy Atmel.
Jde o jednoduché zapojení, kde  jsme připojili nové rozhraní - LCD displej.
Na jednoduchých příkladech programů budeme postupně pronikat do tajů
jednočipů.
.
.
perex_e = "Tato
konstrukce slouží k dalšímu seznámení s mikroprocesory od firmy Atmel.
Jde o jednoduché zapojení, kde  jsme připojili nové rozhraní - LCD displej.
Na jednoduchých příkladech programů budeme postupně pronikat do tajů
jednočipů.
.
.
"
tags = ["Článek"]
tags = ["Článek", "Bastlení", "Konstrukce", "2012"]
+++
Tato
konstrukce slouží k dalšímu seznámení s mikroprocesory od firmy Atmel.
Jde o jednoduché zapojení, kde  jsme připojili nové rozhraní - LCD displej.
Na jednoduchých příkladech programů budeme postupně pronikat do tajů
jednočipů.
.
.
Tato
konstrukce slouží k dalšímu seznámení s mikroprocesory od firmy Atmel.
Jde o jednoduché zapojení, kde  jsme připojili nové rozhraní - LCD displej.
Na jednoduchých příkladech programů budeme postupně pronikat do tajů
jednočipů.
.
.
Zde můžete najít články a výukové programy s popisem, které budeme zkoušet na tomto zapojení.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment