Commit 9d7d1332 authored by Michal Rybka's avatar Michal Rybka

Přidán článek AVR - LCD panel - #1 Program

(Autoexportován z Joomly)
parent 18161602
+++
title = "AVR - LCD panel - #1 Program"
perex_e = "
Kompatibilní zapojení: LCD panel s ATmega8
Ke stažení: LCD_001.c == LCD_001.pdf == LCD_001.htm
.
.
"
tags = ["Článek"]
+++
Kompatibilní zapojení: LCD panel s ATmega8
Ke stažení: LCD_001.c == LCD_001.pdf == LCD_001.htm
.
.
* * *
<title>Untitled</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> <meta name="generator" content="SynEdit HTML exporter"> <style type="text/css">&amp;amp;lt;!-- body { color: #000000; background-color: #FFFFFF; } .cpp1-assembler { } .cpp1-brackets { } .cpp1-comment { color: #008000; font-style: italic; } .cpp1-float { color: #000080; } .cpp1-hexadecimal { color: #000080; } .cpp1-character { } .cpp1-identifier { } .cpp1-illegalchar { } .cpp1-number { color: #000080; } .cpp1-octal { color: #0000FF; } .cpp1-preprocessor { } .cpp1-reservedword { font-weight: bold; } .cpp1-space { color: #008080; } .cpp1-string { color: #800000; } .cpp1-symbol { } --&amp;amp;gt;</style>
```
/*
Začínáme s novým přípravkem ATmega_lcd_uni, který je vybaven znakovým
LCD displejem a klávesnicí.
LCD displej má zobrazovací kapacitu dva řádky po šestnácti sloupcích (32 znaků)
znaky (písmenka a speciální znaky jsou uložené přímo v paměti displeje a
přibližně odpovídají ASCII tabulce (viz datasheet displeje rc1602b-biw-esx)
Protože je ale výrobci jasné, že by někdo mohl chtít na displeji zobrazovat
i jiné znaky, než které jsou uvedeny v tabulce, ponechal 8 míst volných, kam
si můžeme nahrát vlastní znaky Většinou se tato místa využívají pro písmena
s českou interpunkcí (ta v základní tabulce nejsou)
Klávesnice je tvořena dvěma řadami po třech tlačítkách, což je pro většinu
aplikací dostatečný počet. Navíc je ke každému tlačítku sériově připojena
dioda, a to tak, že lze rozlišit i více stisknutých tlačítek najednou.
Je tedy možné používat dvojhmaty (i "vícehmaty"), což nám rozšiřuje počet
samotných tlačítek o jejich vzájemné kombinace.
*/
/*
Jak už to v programování bývá, první co program napíše, je text "Hello World".
Náš první program tedy bude dělat to samé, ale protože jsme Češi, přidáme
ještě tuto hlášku v češtině.
Nejprve ale musíme do našeho programu vložit rutiny pro komunikaci s displejem,
a soubor s konfigurací pinů mikrokontroléru pro tento přípravek.
jedná se o soubory "atmega_lcd_uni_cfg.c" a "lcd.c".
Soubor "atmega_lcd_uni_cfg.c" obsahuje informace o tom, ke kterým pinům je
připojen displej a ke kterým je připojena klávesnice. Musí být proto vložen
ještě před souborem "lcd.c".
Soubor "lcd.c" obsahuje rutiny pro práci s displejem. Nemusíme se tedy starat
o to jak s displejem komunikovat, ale můžeme již rovnou na něj posílat data
pomocí již hotových funkcí.
Funkce v souboru "lcd.c" jsou:
void lcd_ini (void);//inicializace displeje (nastavení pinů a zahájení komunikace)
void lcd_char (unsigned char dat);//napíše znak pomocí ASCII kódu (písmena, čísla)
void lcd_num3 (unsigned int num,unsigned char znak);//napíše cislo (3 cifry)
void lcd_num2 (unsigned char num,unsigned char znak);//napíše cislo (2 cifry)
```
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment