Commit c6da8fef authored by Michal Rybka's avatar Michal Rybka

Přidán článek Open source (otevřený zdroj)

(Autoexportován z Joomly)
parent d41404ae
+++
title = "Open source (otevřený zdroj)"
perex_e = "Je pro nás velmi důležité aby naše projekty byly co nejvíce zajímavé pro případné zájemce o elektroniku. Abychom tento zájem ještě více prohloubili, rozhodli jsme se všechny naše zapojení a projekty dát kompletně k dispozici včetně zdrojových kódů a souborů z návrhového systému. Tímto se hlásíme k filozofii bílých skříněk (opak černých skříněk, kdy netušíme co je uvnitř) a open source. Také si uvědomujeme, že naše řešení nemusí být nejlepší a budeme rádi, když je budete dál rozvíjet nebo upravovat podle vašich potřeb. A pokud použijete něco z našich projektů, budeme velmi rádi, když uvedete ve své dokumentaci alespoň odkaz na naše stránky.
.
.
.
.
.
krouzek.radioklub.cz
.
.
.
.
.
.
.
.
"
tags = ["Článek"]
+++
Je pro nás velmi důležité aby naše projekty byly co nejvíce zajímavé pro případné zájemce o elektroniku. Abychom tento zájem ještě více prohloubili, rozhodli jsme se všechny naše zapojení a projekty dát kompletně k dispozici včetně zdrojových kódů a souborů z návrhového systému. Tímto se hlásíme k filozofii bílých skříněk (opak černých skříněk, kdy netušíme co je uvnitř) a open source. Také si uvědomujeme, že naše řešení nemusí být nejlepší a budeme rádi, když je budete dál rozvíjet nebo upravovat podle vašich potřeb. A pokud použijete něco z našich projektů, budeme velmi rádi, když uvedete ve své dokumentaci alespoň odkaz na naše stránky.
.
.
.
.
.
krouzek.radioklub.cz
.
.
.
.
.
.
.
.
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment