Commit ccfd3299 authored by Martin Vítek's avatar Martin Vítek

Úprava metadat, přidán odkaz na datasheet

parent f6fb1c95
......@@ -2,15 +2,18 @@
title = "Digitální teploměr s ATmega8"
perex = "Další jednoduché zapojení určené pro náš kroužek mládeže, tentokrát jednoduchého teploměru s ATmega8 a čidlem teploty DS18B20. Najdete zde kompletní popis programu a zapojení včetně plošného spoje."
tags = ["Článek", "Bastlení", "AVR", "Pro začátečníky", "2012"]
tags = ["Článek", "Bastlení", "AVR", "Pro začátečníky"]
image = "lead.jpg"
lang = "c"
[author]
name = "Michal, OK1WMR"
[date]
creation="2012-06-15 13:56:00"
```
![Digitální teploměr s ATmega8](teplomer_1.jpg)
Další jednoduché zapojení určené pro náš kroužek mládeže, tentokrát jednoduchého teploměru s ATmega8 a čidlem teploty DS18B20. Najdete zde kompletní popis programu a zapojení včetně plošného spoje.
Další jednoduché zapojení určené pro náš kroužek mládeže, tentokrát jednoduchého teploměru s ATmega8 a čidlem teploty [DS18B20](https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf). Najdete zde kompletní popis programu a zapojení včetně plošného spoje.
**Pro správnou funkci teploměru je zapotřebí naprogramovat pojistky mikroprocesoru (fuses).**
Pojistkami nastavíte, aby mikroprocesor použil jako hodinový signál interní 8 MHz oscilátor, jinak by běžěl na standardní frekvenci 1 MHz a nefungovalo by správně zobrazování teploty. Naše doporučené hodnoty pojistek jsou: `hfuse=D9, lfuse=04`.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment