Commit d41404ae authored by Michal Rybka's avatar Michal Rybka

Přidán článek Rozhodovač ANO/NE

(Autoexportován z Joomly)
parent 7c8b22f9
+++
title = "Rozhodovač ANO/NE"
perex_e = "Další jednoduché zapojení určené pro náš kroužek mládeže, tentokrát rozhodovacího obvodu Ano-Ne. Nemůžete se rozhodnout? Už si neházejte mincí - postavte si náš rozhodovací obvod. Při stisku tlačítka se spustí multivibrátor (blikač), který ovšem bliká velmi rychle. Při rozepnutí tlačítka se zastaví blikač na jedné z pozic Ano-Ne. Stav po rozepnutí je náhodný, podle toho jak dlouho jsme drželi tlačítko stisknuté.
.
.
"
tags = ["Článek"]
+++
Další jednoduché zapojení určené pro náš kroužek mládeže, tentokrát rozhodovacího obvodu Ano-Ne. Nemůžete se rozhodnout? Už si neházejte mincí - postavte si náš rozhodovací obvod. Při stisku tlačítka se spustí multivibrátor (blikač), který ovšem bliká velmi rychle. Při rozepnutí tlačítka se zastaví blikač na jedné z pozic Ano-Ne. Stav po rozepnutí je náhodný, podle toho jak dlouho jsme drželi tlačítko stisknuté.
.
.
Varování: **NEDOPORUČUJEME ROZHODOVAČ POUŽÍVAT PRO ZÁVAŽNÁ ROZHODNUTÍ! - může vám zásadně změnit život! :-)
**Tento obvod v žádném případě nezajistí správné a nejlepší rozhodnutí, vy pouze náhodně vybere jednu z možností.Napájení je ve schematu **9V**, ale některé moderní (hlavně červené) LED diody by mohly při tomto napětí lehce svítit i když by měla být rozsvícena pouze dioda zelená a je tedy nutné snížit toto napájecí napětí. Zapojení funguje **i od 3V**.
![](/upload/ok1wmr/clanky/yes_no/03.jpg)Schéma:
![schema](/upload/ok1wmr/clanky/yes_no/sch.png).
Plošný spoj:
![pcb](/upload/ok1wmr/clanky/yes_no/pcb.png).
PDF verze: [schéma](../upload/ok1wmr/clanky/yes_no/yes_no_sch.pdf), [plošný spoj 1:1 (45x25mm)](../upload/ok1wmr/clanky/yes_no/yes_no_pcb.pdf), [osazovací plán](../upload/ok1wmr/clanky/yes_no/yes_no_osaz.pdf)Eagle 5.11: [SCH](../upload/ok1wmr/clanky/yes_no/yes_no.sch) a [BRD](../upload/ok1wmr/clanky/yes_no/yes_no.brd) + doporučená [Pájovo](http://paja-trb.cz/eagle/index.html) knihovna součástek [#PaJa_22.lbr](http://www.blueboard.cz/dcounter.php?hid=kf0fps2uf0jmsfkjvh7s81ubvbeu3r&down=true&url=http://paja-trb.cz/eagle/paja_lbr_506.zip).[](http://www.blueboard.cz/dcounter.php?hid=rm06m8vf666uus7u41ktn4b0xu9rrc&down=true&url=http://paja-trb.unas.cz/elektronika/eagle/paja_lbr_413.zip)Deska byla vyrobena [metodou nažehlením tonneru.
](index.php/technicke-lanky/425-vyroba-plonych-spoj)Seznam použitých součástek:R1,R2 -1k - velikost 0207R3,R4 - 100k - velikost 0207R5,R6 - 33k - velikost 0207T1,T2 - BC547 nebo jiný NPN tranzistor
LED1 - zelená svíticí dioda, 5mmLED2 - červená svíticí dioda, 5mm
![](/upload/ok1wmr/clanky/yes_no/01.jpg)
![](/upload/ok1wmr/clanky/yes_no/02.jpg)
* * *
.....[http://krouzek.radioklub.cz](http://krouzek.radioklub.cz/)
........
* * *
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment