Commit e34545d1 authored by Isabella Skořepová's avatar Isabella Skořepová

More metadata

parent 950f4fdc
Pipeline #936 passed with stage
in 6 minutes and 2 seconds
......@@ -3,6 +3,9 @@ title="Kroužek elektroniky 2018/2019"
perex="Kroužek elektroniky se koná každý čtvrtek od 15:00 do 17:00 v Lidovém domě ve Staré Roli, Karlovy Vary. Více informací v článku."
image="krouzek.jpg"
tags = ["Aktuality","Pozvánky"]
[author]
name="Martin Vítek"
[date]
creation = "2018-09-05T14:07"
```
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment