Commit f387678f authored by Michal Rybka's avatar Michal Rybka

Přidán článek AVR - LCD panel - kbd_2x3dm.c

(Autoexportován z Joomly)
parent 46dcfe7e
+++
title = "AVR - LCD panel - kbd_2x3dm.c"
perex_e = "
Kompatibilní zapojení: LCD panel s ATmega8
Ke stažení: kbd_2x3dm.c == kbd_2x3dm.pdf == kbd_2x3dm.htm
.
.
"
tags = ["Článek"]
+++
Kompatibilní zapojení: LCD panel s ATmega8
Ke stažení: kbd_2x3dm.c == kbd_2x3dm.pdf == kbd_2x3dm.htm
.
.
* * *
<title>Untitled</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> <meta name="generator" content="SynEdit HTML exporter"> <style type="text/css">&amp;amp;amp;lt;!-- body { color: #000000; background-color: #FFFFFF; } .cpp1-assembler { } .cpp1-brackets { } .cpp1-comment { color: #008000; font-style: italic; } .cpp1-float { color: #000080; } .cpp1-hexadecimal { color: #000080; } .cpp1-character { } .cpp1-identifier { } .cpp1-illegalchar { } .cpp1-number { color: #000080; } .cpp1-octal { color: #0000FF; } .cpp1-preprocessor { } .cpp1-reservedword { font-weight: bold; } .cpp1-space { color: #008080; } .cpp1-string { color: #800000; } .cpp1-symbol { } --&amp;amp;amp;gt;</style>
```
/*---------------------------------------------------------------------------
soubor: kbd_2x3dm.c
verze: 1.0
datum: 9.1.2012
popis:
Rutiny pro obsluhu maticove klavesnice 2x3 klavesy.
Prepinani rad klavesnice je rizeno pomoci signalu KBDAB.
Pokud jsou v serii s klavesami zapojeny diody, jsou presne detekovana vsechna
stisknuta tlacitka (umoznuje pouziti dvojhmatu)
rutina kbd_ini() slouzi k inicializaci portu a pinu ke kterym je pripojena klavesnice
rutina kbd_read() precte klavesnici a vrati hodnotu stiskle klavesy (klaves)
- optimalni je spoustet tuto funkci 10 - 20 krat za sekundu
---------------------------------------------------------------------------*/
#ifndef setb //setb = makro ze souboru "wait.c"
#include "wait.c"
#endif
//Defaultni definice portu a pinu, ke kterym je pripojena klavesnice
#ifndef PIN_KBD1
#define PIN_KBD1 PINC
#define PORT_KBD1 PORTC
#define DDR_KBD1 DDRC
#endif
#ifndef PIN_KBD2
#define PIN_KBD2 PINC
#define PORT_KBD2 PORTC
#define DDR_KBD2 DDRC
#endif
#ifndef PIN_KBD3
#define PIN_KBD3 PINC
#define PORT_KBD3 PORTC
#define DDR_KBD3 DDRC
#endif
#ifndef PORT_KBDAB
#define PORT_KBDAB PORTC
#define DDR_KBDAB DDRC
#endif
#ifndef KBD1
#define KBD1 0
#endif
#ifndef KBD2
#define KBD2 1
#endif
#ifndef KBD3
#define KBD3 2
#endif
#ifndef KBDAB
#define KBDAB 3
#endif
//konstanty pro klávesnici:
#ifndef KBD_SKIP
#define KBD_SKIP 20 //pocet vynechanych cyklu mezi opakovanym navracenim
#endif //hodnoty stale stiskleho tlacitka (autorepeat)
#ifndef KBD_ACC
#define KBD_ACC 4 //pocet cyklu, o ktery se zrychluje opakovani (autorepeat)
#endif
//inicializace klavesnice
void kbd_ini(void)
{
clrb(DDR_KBD1,KBD1);
clrb(DDR_KBD2,KBD2);
clrb(DDR_KBD3,KBD3); //tlacitka - vstupy
setb(PORT_KBD1,KBD1);
setb(PORT_KBD2,KBD2);
setb(PORT_KBD3,KBD3); //zapnuti pull-up rezistoru na vstupech
setb(DDR_KBDAB,KBDAB); //prepinani rad klaves - vystup
}
//cteni klavesnice
unsigned char kbd_read(void)
{
static unsigned char klavesa_old=0, cekani=0, zrychleni=0;
unsigned char klavesa=0, i;
clrb(PORT_KBDAB,KBDAB);
for(i=0;i<2;i++) //cyklus probehne dvakrat (2 rady tlacitek)
{
wait_us(5); //cekani (kvuli fyzicke konstrukci klavesnice (parazitni kapacity)
if((PIN_KBD1&(1<<KBD1))==0) //pokud je stisknute tlacitko 1 (na vstupu je log. nula)
setb(klavesa,0+(3*i)); //nastav prislusny bit promenne klavesa
if((PIN_KBD2&(1<<KBD2))==0) //pokud je stisknute tlacitko 2
setb(klavesa,1+(3*i)); //nastav prislusny bit promenne klavesa
if((PIN_KBD3&(1<<KBD3))==0) //pokud je stisknute tlacitko 3
setb(klavesa,2+(3*i)); //nastav prislusny bit promenne klavesa
negb(PORT_KBDAB,KBDAB); //prepni na druhou radu tlacitek
}
if(klavesa>0) //pokud bylo stisknuto nejake tlacitko
{
if(klavesa_old==klavesa) //pokud je stisknuto porad stejne tlacitko
{
if(cekani>KBD_SKIP) //pokud se jiz vynechal dostatecny pocet cyklu
{
cekani=zrychleni; //priste se bude cekat o nekolik cyklu mene
//(pocet je dan aktualni hodnotou promenne "zrychleni")
if(zrychleni<=KBD_SKIP) //pokud jeste ma smysl zrychlovat
zrychleni+=KBD_ACC; //zrychli
return klavesa; //vrat hodnotu klavesy volajici funkci
}
else //pokud se jeste nevynechal dostatecny pocet cyklu
cekani++; //pripocti dalsi vynechany cyklus
}//if(klavesa_old==klavesa)
else //pokud neni stisknuto stejne tlacitko jako minule
{
cekani=0;
zrychleni=0;
klavesa_old=klavesa; //uloz jeho hodnotu pro priste
return klavesa; //a vrat tuto hodnotu volajici funkci
}//else(klavesa_old==klavesa)
}//if(klavesa>0)
else
klavesa_old=0;
return 0;
}
//eof
//(c) OK1ZKV 2012
```
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment