Commit ff50ce9a authored by Michal Rybka's avatar Michal Rybka

Přidán článek Kontestový provoz v pásmu 144 MHz ve Slovinsku

(Autoexportován z Joomly)
parent 087e9fcb
+++
title = "Kontestový provoz v pásmu 144 MHz ve Slovinsku"
perex_e = "
Robi S53WW na svých webowých stránkách uveřejnil analýzu stavu
kontestového mulibeam provozu ve Slovinsku, který se podle jeho rozboru
velmi podobá stavu v českých zemích. U nás je stav díky koncentraci
některých kW stanic ještě o něco horší. Jeho analýza mne natolik
zaujala, že jsem ji přeložil a naleznete ji ke stažení v češtině. Více uvnitř článku.
.
"
tags = ["Článek"]
+++
Robi S53WW na svých webowých stránkách uveřejnil analýzu stavu
kontestového mulibeam provozu ve Slovinsku, který se podle jeho rozboru
velmi podobá stavu v českých zemích. U nás je stav díky koncentraci
některých kW stanic ještě o něco horší. Jeho analýza mne natolik
zaujala, že jsem ji přeložil a naleznete ji ke stažení v češtině. Více uvnitř článku.
.
Jeho rozbor vychází z toho, že VKV TRXy se pro kontestový provoz vůbec nehodí např FT-847 má IIP3 - 13 dBm ([http://www.sm5bsz.com/<wbr>dynrange/rig_compare.htm#144_<wbr>FT847](http://www.sm5bsz.com/dynrange/rig_compare.htm#144_FT847)) nemluvě o spektrální "čistotě".oscilátoru, závěsu a nakonec i vysílaného výkonu.
Ve Slovinsku se používá transvertor Javornik-144 + FT-1000\. XVT Javorník má IIP3 cca +3 dBm a NF cca 1 dB, to jsou v současné době dosahované parametry hodnoty XVT Sitno, se kterým jezdíme na závody. Je třeba si uvědomit, že jím naznačené možnosti řešení pro vyčištění pásma (XVT+Xtal filtr+KV TRX) už většinou stanice s větším výkonem používají řadu let.
[Přěklad prezentace ke stažení v PDF](../download/nmc2011_s53ww-CZ.pdf)
73! Jirka OK1UBO
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment