Commit 47bb7f68 authored by Isabella Skořepová's avatar Isabella Skořepová

Update Readme for BrowserSync

parent 96019174
......@@ -3,5 +3,4 @@ coverage
build
build-debug
content
theme
static
......@@ -24,4 +24,4 @@ této složky ani žádné rodičovské nesmí obsahovat mezery) a klikněte na
bash configure.sh
node index.js
Nyní otevřete prohlížeč a přejděte na [localhost:1337](http://localhost:1337)
Nyní by se vám měl otevřít prohlížeč na [localhost:1337](http://localhost:1337)
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment