Add some commands to README.md

parent a2bc2b71
Pipeline #212 passed with stages
Tento software pro psaní článků NENÍ nutné instalovat.
Články můžete psát přímo z [webového rozhraní](https://git.ok1kvk.cz/ok1kvk.cz/content)
# Užitečné příkazy
./index.js --help
./index.js --debugarticle articles/2015/10w-mono-zesilovac-tda2003.md
# Jak to zprovoznit na fedoře
# Přidat repozitář nodejs - ve fedoře je verze 0.10.x
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment