Commit 01577ec0 authored by Michal Rybka's avatar Michal Rybka
Browse files

přidána zapomenutá diakritika do článku

parent 848d5b5d
......@@ -28,7 +28,7 @@ adaptér, který z 230V síte udelá bezpečné malé napětí.
![Konstrukce](zdroj_03.jpg =700x)
Uvnitř není nic složitého. Vstupní a výstupní svorky + a -, paralelně na výstup prídavné vyhlazovací kondezátory.
Uvnitř není nic složitého. Vstupní a výstupní svorky + a -, paralelně na výstup přídavné vyhlazovací kondezátory.
# Závěr
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment