Commit 318da2ce authored by Michal Rybka's avatar Michal Rybka
Browse files

Update laboratorni-zdroj.md

parent 79fe22a9
...@@ -11,7 +11,7 @@ creation = "2017-03-21T22:00" ...@@ -11,7 +11,7 @@ creation = "2017-03-21T22:00"
``` ```
Laboratorní zdroj je nezbytnou součástí každé dílny, elektrokroužku či laboratoře. Zde najdete stručný návod, jak efektivně postavit bezpečný a jednoduchý zdroj z dobrým poměrem cena/výkon. Laboratorní zdroj je nezbytnou součástí každé dílny, elektrokroužku či laboratoře. Zde najdete stručný návod, jak efektivně postavit bezpečný a jednoduchý zdroj z dobrým poměrem cena/výkon.
Náš laboratorní zdroj je velmi jednoduchý, obsahuje modul spínaného zdroje z Číny a je pouze zabudován do krabičky a opatřen konektory. Vlastní napájení zajištuje Náš laboratorní zdroj je velmi jednoduchý, obsahuje modul spínaného zdroje z Číny a je pouze zabudován do krabičky a opatřen konektory. Vlastní napájení zajištuje
adaptér, který z 230V síte udelá bezpečné malé napětí. adaptér, který z 230V sítě udělá bezpečné malé napětí.
![Zdroj 1](zdroj_01.jpg =700x) ![Zdroj 1](zdroj_01.jpg =700x)
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment