Commit 34850be5 authored by Michal Rybka's avatar Michal Rybka
Browse files

Update laboratorni-zdroj.md

parent 01577ec0
......@@ -9,8 +9,8 @@ name = "Michal, OK1WMR"
[date]
creation = "2017-03-21T22:00"
```
Laboratorní zdroj je nezbytnou souČástí každé dílny, elektrokroužku ci laboratorĚ. Zde najdete struČný návod, jak efektivnĚ postavit bezpeČný a jednoduchý zdroj z dobrým pomĚrem cena/výkon.
Náš laboratorní zdroj je velmi jednoduchý, obsahuje modul spínaného zdroje z Číny a je pouze zabudován do krabiČky a opatřen konektory. Vlastní napájení zajištuje
Laboratorní zdroj je nezbytnou součástí každé dílny, elektrokroužku ci laboratorĚ. Zde najdete stručný návod, jak efektivně postavit bezpečný a jednoduchý zdroj z dobrým pomĚrem cena/výkon.
Náš laboratorní zdroj je velmi jednoduchý, obsahuje modul spínaného zdroje z Číny a je pouze zabudován do krabičky a opatřen konektory. Vlastní napájení zajištuje
adaptér, který z 230V síte udelá bezpečné malé napětí.
![Zdroj 1](zdroj_01.jpg =700x)
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment