Verified Commit 3c8686a0 authored by Isabella Skořepová's avatar Isabella Skořepová
Browse files

Drobnosti

parent df0c4d9f
...@@ -97,7 +97,7 @@ Dejte si pozor na první série, ty neměly z výroby nastavené programovací p ...@@ -97,7 +97,7 @@ Dejte si pozor na první série, ty neměly z výroby nastavené programovací p
Zatím [je vyzkoušeno](http://www.avrfreaks.net/forum/tiny817-updi-programming), že pro programování lze použít [JTAG ICE 3](http://www.atmel.com/tools/jtagice3.aspx) nebo [Atmel ICE](http://www.atmel.com/tools/atatmel-ice.aspx). Případně [lze použít](http://www.avrfreaks.net/forum/updi-programming-using-attiny817-xmini) programátor, který je integrovaný na vývojové desce [ATTINY817-XMINI](http://www.atmel.com/tools/ATTINY817-XMINI.aspx). Zatím [je vyzkoušeno](http://www.avrfreaks.net/forum/tiny817-updi-programming), že pro programování lze použít [JTAG ICE 3](http://www.atmel.com/tools/jtagice3.aspx) nebo [Atmel ICE](http://www.atmel.com/tools/atatmel-ice.aspx). Případně [lze použít](http://www.avrfreaks.net/forum/updi-programming-using-attiny817-xmini) programátor, který je integrovaný na vývojové desce [ATTINY817-XMINI](http://www.atmel.com/tools/ATTINY817-XMINI.aspx).
Podpora pro programování je v nejnovějším [Atmel Studiu](http://www.atmel.com/tools/ATMELSTUDIO.aspx). Pod Linuxem se situace složitější. Ve Fedoře je aktuálně zabalíčkováno avr-gcc 6.0.2, ve kterém není zakompilována podpora pro tyto nové mikroprocesory. Řešením je použít [Atmel Packs](http://packs.download.atmel.com/), stáhnout si nové knihovny a zkompilovat si avr-gcc, avr-binutils a avr-libc. Podpora pro programování je v nejnovějším [Atmel Studiu](http://www.atmel.com/tools/ATMELSTUDIO.aspx). Pod Linuxem je situace složitější. Ve Fedoře je aktuálně zabalíčkováno avr-gcc 6.0.2, ve kterém není zakompilována podpora pro tyto nové mikroprocesory. Řešením je použít [Atmel Packs](http://packs.download.atmel.com/), stáhnout si nové knihovny a zkompilovat si avr-gcc, avr-binutils a avr-libc.
# Příklad využití Event systému a CCL # Příklad využití Event systému a CCL
V application note [AVR42778](http://www.atmel.com/Images/Atmel-42778-Core-Independent-Brushless-DCFan-Control-Using-Configurable-Custom-Logic-on-ATtiny817_ApplicationNote_AVR42778.pdf) se můžete dočíst, jak lze velmi jednoduše a efektivně využít tyto mikroprocesory pro řízení otáček stejnosměrného bezkartáčového motoru. Řízení otáček nespotřebovává žádný výpočetní čas CPU. V application note [AVR42778](http://www.atmel.com/Images/Atmel-42778-Core-Independent-Brushless-DCFan-Control-Using-Configurable-Custom-Logic-on-ATtiny817_ApplicationNote_AVR42778.pdf) se můžete dočíst, jak lze velmi jednoduše a efektivně využít tyto mikroprocesory pro řízení otáček stejnosměrného bezkartáčového motoru. Řízení otáček nespotřebovává žádný výpočetní čas CPU.
...@@ -118,7 +118,7 @@ Pro bastlíře je určitě mínus pouzdro QFN, které se ručně nepájí moc do ...@@ -118,7 +118,7 @@ Pro bastlíře je určitě mínus pouzdro QFN, které se ručně nepájí moc do
Pro otestování lze koupit vývojový kit ATTINY817-XMINI za 230Kč ([Farnell](http://cz.farnell.com/microchip/attiny817-xmini/dev-board-avr-microcontroller/dp/2674883?ost=attiny817&categoryId=700000005178&searchView=table&iscrfnonsku=false), [TME](http://www.tme.eu/cz/details/attiny817-xmini/vyvojove-kity-pro-obvody-atmel/atmel/)), který obsahuje programátor/debugger, virtuální sériový port, LED, tlačítko a dvě kapacitní dotyková tlačítka. Pro otestování lze koupit vývojový kit ATTINY817-XMINI za 230Kč ([Farnell](http://cz.farnell.com/microchip/attiny817-xmini/dev-board-avr-microcontroller/dp/2674883?ost=attiny817&categoryId=700000005178&searchView=table&iscrfnonsku=false), [TME](http://www.tme.eu/cz/details/attiny817-xmini/vyvojove-kity-pro-obvody-atmel/atmel/)), který obsahuje programátor/debugger, virtuální sériový port, LED, tlačítko a dvě kapacitní dotyková tlačítka.
Pokud byjste je chtěli vyžít tyto nové mikroprocesory ve vašem novém zapojení, tak doporučuji sekci Errata na konci datashetu - str. 597, jsou zde popsány zatím objevené chyby, které se v těchto mikroprocesorech zatím vyskytují. Pokud byste je chtěli vyžít tyto nové mikroprocesory ve vašem novém zapojení, tak doporučuji sekci Errata na konci datashetu - str. 597, jsou zde popsány zatím objevené chyby, které se v těchto mikroprocesorech zatím vyskytují.
# Zdroje # Zdroje
- [ATtiny817 datasheet](http://www.atmel.com/Images/Atmel-42721-ATtiny417-814-816-817_Complete.pdf) - [ATtiny817 datasheet](http://www.atmel.com/Images/Atmel-42721-ATtiny417-814-816-817_Complete.pdf)
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment