Commit 4244e821 authored by Michal Rybka's avatar Michal Rybka
Browse files

Update tlacitka-do-eagle.md

parent 511bfe25
......@@ -126,7 +126,8 @@ tento kód použije ikonu *ripup.png* z nadefinovaného adresáře a pomocí př
;
## Rychlé přepínání barev k jednotlivým vrstvám
Tuto funkci používáme pro rychlou změnu nastavená barev jednotlivých vrstev pro tisk/export přehledných nebo černobílích podkladů pro osazovací plán desky plošných spojů (v editoru desky). Díky inverznímu nastavení barev je pak plošný spoj světle šedý a popisky černé.
Osazovák TOP a Osazovák BOT - tuto funkci používáme pro rychlou změnu nastavená barev jednotlivých vrstev pro tisk/export přehledných nebo černobílích podkladů pro osazovací plán desky plošných spojů (v editoru desky). Díky inverznímu nastavení barev je pak plošný spoj světle šedý a popisky černé.
![Osazovák](sw_eagle_03.png =400x)
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment