Commit 4b2a723a authored by Michal Rybka's avatar Michal Rybka
Browse files

Update laboratorni-zdroj.md

parent 34850be5
```
title = "Bezpečný laboratorní zdroj"
perex = "Laboratorní zdroj je nezbytnou součástí každé dílny či laboratoře. Zde najdete stručný návod jak efektivně postavit bezpečný a jednoduchý zdroj z dobrým poměrem cena/výkon."
perex = "Laboratorní zdroj je nezbytnou součástí každé dílny, elektrokroužku či laboratoře. Zde najdete stručný návod jak efektivně postavit bezpečný a jednoduchý zdroj z dobrým poměrem cena/výkon."
tags = ["Články","Technické Články"]
lang = "cpp"
image= "zdroj_04.jpg"
......@@ -9,7 +9,7 @@ name = "Michal, OK1WMR"
[date]
creation = "2017-03-21T22:00"
```
Laboratorní zdroj je nezbytnou součástí každé dílny, elektrokroužku ci laborato. Zde najdete stručný návod, jak efektivně postavit bezpečný a jednoduchý zdroj z dobrým pomĚrem cena/výkon.
Laboratorní zdroj je nezbytnou součástí každé dílny, elektrokroužku či laboratoře. Zde najdete stručný návod, jak efektivně postavit bezpečný a jednoduchý zdroj z dobrým pomĚrem cena/výkon.
Náš laboratorní zdroj je velmi jednoduchý, obsahuje modul spínaného zdroje z Číny a je pouze zabudován do krabičky a opatřen konektory. Vlastní napájení zajištuje
adaptér, který z 230V síte udelá bezpečné malé napětí.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment