Commit 511bfe25 authored by Michal Rybka's avatar Michal Rybka
Browse files

Update tlacitka-do-eagle.md

parent 44e325f1
......@@ -11,7 +11,7 @@ creation = "2017-03-23T22:00"
```
Oblíbený program Eagle má nové majitele a zatím to vypadá, že Eagle čeká mnoho nového, které především zefektivní práci. Ale není třeba čekat co přinesou vývojáři z Autodesku, můžete si jej vylepšit i sami. V následujícím článku si popíšeme jak si vytvořit vlastní tlačítka a jak definovat jejich funkce.
Protože v minulých letech se jednotlivé verze Eaglu 5, 6, 7 od sebe moc nelišili. Uživatelé sami tedy hledali možnosti jak si Egale alespoň trochu přizpůsobit. Jednou z hlavních možností je vytvoření vlastního tlačítka. Zde je postup.
Protože v minulých letech se jednotlivé verze Eaglu 5, 6, 7 od sebe moc nelišily. Uživatelé sami tedy hledali možnosti jak si Egale alespoň trochu přizpůsobit. Jednou z hlavních možností je vytvoření vlastního tlačítka. Zde je postup.
# Úprava eagle.csr
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment