Verified Commit 68b72d0a authored by Isabella Skořepová's avatar Isabella Skořepová
Browse files

Přidán odkaz na výsledky

parent 4ee2c379
......@@ -112,7 +112,7 @@ Na závěr patří naše poděkování všem protistanicím za spojení a těš
73 Mirek OK7KM a Jirka OK1UBO
- Značka: OL7C - JO60JJ - 1044m A.S.L.
- Závod: 1. subregionál - předběžné výsledky
- Závod: 1. subregionál - [předběžné výsledky](http://www.vhfcontest.net/getlog/gentxtsql.php?zavod=96&country=1)
- 144 MHz - 673 QSO, 208.098 bodů
- ODX: SM3BFE – JO68 – QRB 922 km by OK1CDJ
- Av. QRB: 309 km
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment