Commit 848d5b5d authored by Michal Rybka's avatar Michal Rybka
Browse files

Update laboratorni-zdroj.md

parent b174e5e9
......@@ -32,8 +32,9 @@ Uvnitř není nic složitého. Vstupní a výstupní svorky + a -, paralelně na
# Závěr
Zdroj má hned několik výhod. Zaprvé cena a jednoduchost. Protože pracuje s bezpečným napětím, mohou se do konstrukce pustit i úplní začátecníci. Tedy pro bežné pokusy například s digitální elektronikou je to výborná vec.
Také lze zdroj zabudovat například do lišty, tak jak je máme u nás v radioklubu.
# Dejte nám vědet!
Zdroj má hned několik výhod. Zaprvé cena a jednoduchost. Protože pracuje s bezpečným napětím, mohou se do konstrukce pustit i úplní začátečníci. Tedy pro bežné pokusy, například s digitální elektronikou, je to výborná věc.
Také lze zdroj celý zabudovat do rozvodné lišty, tak jak je používáme u nás v radioklubu.
# Dejte nám vědět!
Napište nám na naše [fórum](http://forum.ok1kvk.cz/).
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment