Commit 96349ef8 authored by Michal Rybka's avatar Michal Rybka
Browse files

Update laboratorni-zdroj.md

parent da974151
```
title = "Bezpecný laboratorní zdroj"
title = "Bezpečný laboratorní zdroj"
perex = "Laboratorní zdroj je nezbytnou soucástí každé dílny ci laboratore. Zde najdete strucný návod jak efektivne postavit bezpecný a jednoduchý zdroj z dobrým pomerem cena/výkon."
tags = ["Clánky","Technické clánky"]
lang = "cpp"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment