Commit 97492428 authored by Michal Rybka's avatar Michal Rybka
Browse files

úprava rozmístění fotek

parent 4714ce65
......@@ -17,6 +17,8 @@ navěsit naše osmerče pětielementovek pro Z a SZ sektor a zbyla i trocha ča
již standardní grilování nějaké té dobroty do bříška. Ostatní přípravy jsme
nechali na prodloužený kontestový víkend, což se nám moc nevyplatilo.
![Grilujeme](DSCN2039.JPG =700x)
# Pátek
Po dlouhé zimní přestávce jsme se na BV sešli ochuzeni o Vaška OK1VKQ, který se
......@@ -38,7 +40,11 @@ propojky mezi ANT relé a LNA jsme také rozposlouchali systém 4x6 el. na stož
TA-19 (sektor V až Jih). Po polední přestávce vyhrazené specialitám z grilu a
místnímu mírně vyztuženému povzbuzujícímu horkému moku zvanému Malinový sen,
jsme za pomoci právě dorazivšího Jakuba OK1FVN vztyčili stožár TA-19 a mohli
jsme se vrhnout na zkoušku kouřem našich PA. Smutné bylo to, že ze čtyř takto
jsme se vrhnout na zkoušku kouřem našich PA.
![¨Sobota](DSCN2154.JPG =700x)
Smutné bylo to, že ze čtyř takto
testovaných PA dva kouř ze sebe skutečně vyloudily. Vzhledem k časnějšímu
začátku kontestu díky zimnímu času už nezbylo mnoho času na nějaké opravy, a tak
jsme zahájili kontest jen se dvěma PA. Po vysušení dutin a vymetení pavučin jsme
......@@ -102,7 +108,7 @@ Na závěr trochu statistiky.
## QSO MAP
![](mapc.png)
![Mapa spojení](mapc.png = 700x)
Takže ještě jednou – všem díky moc a na viděnou při dalším závodě.
......@@ -123,7 +129,8 @@ Na závěr patří naše poděkování všem protistanicím za spojení a těš
- RX/TX : IC-756 ProIII+TRV + PA - 2700W
- SW: Tučňák
![](DSCN2039.JPG =200x)
## Fotogalerie
![](DSCN2024.JPG =200x)
![](DSCN2032.JPG =200x)
![](DSCN2113.JPG =200x)
......@@ -132,7 +139,6 @@ Na závěr patří naše poděkování všem protistanicím za spojení a těš
![](DSCN2125.JPG =200x)
![](DSCN2141.JPG =200x)
![](DSCN2145.JPG =200x)
![](DSCN2154.JPG =200x)
![](DSCN2170.JPG =200x)
![](DSCN2174.JPG =200x)
![](IMG_2647.JPG =200x)
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment