Verified Commit 986c7832 authored by Isabella Skořepová's avatar Isabella Skořepová
Browse files

Přidán článek cansat 2017 čr

parent 95668be4
```
title="CanSat 2017: národní finále"
image="nahled.jpg"
```
Členové radioklubu OK1RAJ v soutěži CanSat obhájili titul mistrů a postupují do
Evropského kola v Německu. Se svojí sondou
[RAJsat3](https://git.ok1kvk.cz/RajLab/RAJsat3) velikosti 330ml plechovky měřili
různé fyzikální veličiny od teploty a tlaku, přes vlhkost až po gps souřadnice.
Přípravy sondy RAJsat4 na Evropské kolo jsou již v plném proudu a můžete je
sledovat na [facebooku](https://www.facebook.com/radioklub.ok1raj),
[google+](https://plus.google.com/+RadioklubOK1RAJ),
[twitteru](https://twitter.com/radioklubok1raj) či
[stránkách ok1raj](http://radioklub.dvojka.cz/), případně na stránkách projektu
[rajsat.cz](https://rajsat.cz/).
Detailnější report z národního finále CanSat 2017 je dostupný na
[rajsat.cz/finale](https://rajsat.cz/finale).
![](fin03.jpg)
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment