Commit b174e5e9 authored by Michal Rybka's avatar Michal Rybka
Browse files

Update laboratorni-zdroj.md

parent a33daec6
```
title = "Bezpečný laboratorní zdroj"
perex = "Laboratorní zdroj je nezbytnou součástí každé dílny ci laboratoře. Zde najdete stručný návod jak efektivně postavit bezpečný a jednoduchý zdroj z dobrým poměrem cena/výkon."
perex = "Laboratorní zdroj je nezbytnou součástí každé dílny či laboratoře. Zde najdete stručný návod jak efektivně postavit bezpečný a jednoduchý zdroj z dobrým poměrem cena/výkon."
tags = ["Články","Technické Články"]
lang = "cpp"
image= "zdroj_04.jpg"
......@@ -27,6 +27,7 @@ adaptér, který z 230V síte udelá bezpečné malé napětí.
# Konstrukce
![Konstrukce](zdroj_03.jpg =700x)
Uvnitř není nic složitého. Vstupní a výstupní svorky + a -, paralelně na výstup prídavné vyhlazovací kondezátory.
# Závěr
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment