Verified Commit bc620d4a authored by Martin Vítek's avatar Martin Vítek Committed by Isabella Skořepová
Browse files

Přidána poznámka o dostupnosti SOICxQFN

parent 3c8686a0
......@@ -114,7 +114,7 @@ Tyto nové AVR mikroprocesory řady tiny nabízejí v malém pouzdře mnoho skv
Jako další významné plus vidím cenu, kdy se dá koupit ATtiny817 za 25Kč ([Farnell](http://cz.farnell.com/microchip/attiny817-mfr/mcu-8bit-pic24fj-20mhz-qfn-24/dp/2678821?ost=attiny817&categoryId=700000004187&searchView=table&iscrfnonsku=false)), což z ní dělá jeden z nejlevnějších AVR mikroprocesorů.
Pro bastlíře je určitě mínus pouzdro QFN, které se ručně nepájí moc dobře a programovací rozhraní UPDI, se kterým nelze použít jedoduché programátory jako třeba [USBasp](https://ok1kvk.cz/clanek/2011/usbasp-programator-avr/).
Pro bastlíře je určitě mínus pouzdro QFN (které se dá zatím koupit), které se ručně nepájí moc dobře a programovací rozhraní UPDI, se kterým nelze použít jedoduché programátory jako třeba [USBasp](https://ok1kvk.cz/clanek/2011/usbasp-programator-avr/).
Pro otestování lze koupit vývojový kit ATTINY817-XMINI za 230Kč ([Farnell](http://cz.farnell.com/microchip/attiny817-xmini/dev-board-avr-microcontroller/dp/2674883?ost=attiny817&categoryId=700000005178&searchView=table&iscrfnonsku=false), [TME](http://www.tme.eu/cz/details/attiny817-xmini/vyvojove-kity-pro-obvody-atmel/atmel/)), který obsahuje programátor/debugger, virtuální sériový port, LED, tlačítko a dvě kapacitní dotyková tlačítka.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment