Commit d20627f3 authored by Martin Vítek's avatar Martin Vítek
Browse files

Přidán základ článku Jak napsat článek

parent f83b2b47
```
title = "Jak napsat článek"
nodate=true
notarticle = true
lang = "bash"
```
# Úvod
Máte nápad na zajímavý článek? Zde se dozvíte, jak Váš článek můžete publikovat na našich stránkách.
### Témata, která se hodí na naše stránky:
- Radioamatérská činnost
- Vysílací technika
- Závody
- Návody pro začátečníky
- Elektronika
- Základní zapojení
- Novinky
- Vaše konstrukce
- Mikroprocesory, programování
- IT
- Počítače
- Linux
- Programování
- Akce
- Pozvánky
- Zprávy
# Jak fungují naše stránky?
Stránky jsou spravovány v git repozitářích:
- https://git.ok1kvk.cz/ok1kvk.cz/content/ - články
- https://git.ok1kvk.cz/ok1kvk.cz/static/ - obrázky a další soubory
- https://git.ok1kvk.cz/ok1kvk.cz/generator/ - program, který generuje html soubory stránek
Články jsou obyčejné textové sobory, které využívají [GitHub Flawored Markdown](https://help.github.com/articles/basic-writing-and-formatting-syntax/) pro formátování textu. To má výhodu v tom, že všechny články vypadají stejně a při změně vzhledu stránek se automaticky změní vzhled všech článků. Všechny možnosti Markdownu, který používáme, naleznete [zde](/clanek/markdown).
### Přidání článku by mělo vypadat takto:
1. Vytvoření nové větve *(branch)* v repozitáři [ok1kvk.cz:content](https://git.ok1kvk.cz/ok1kvk.cz/content/)
2. Napsání článku
3. Commitnutí a pushnutí článku do repozitáře
4. Vytvoření [merge requestu](https://git.ok1kvk.cz/ok1kvk.cz/content/merge_requests)
5. Webmaster Váš článek zkontroluje a buď Vám ho vrátí k opravení nebo ho začlení do větve **master**
6. Po začlenění do větve **master** se článek automaticky nahraje na stránky
# Vytváříme článek
- [GitLab](#gitlab)
- [Git lokálně](#git-lokalne)
## GitLab
Článek lze vytvořit přímo ve webovém rozhraní GitLabu. Není to ideální cesta, ale je použitelná.
### 1. Vytvoření nové větve
![GitLab - vytvoření nové větve](gitlab-new-branch.png =x400)
Zadání jména nové větve - jméno článku:
![Gitlab - vytvoření nové větve](gitlab-new-branch-2.png)
### 2. Vytvoření nového článku
Přejdete do složky articles a dále do složky aktuálního roku, pokud aktuální rok neexistuje, tak jí vytvořte. Vytvoříte nový soubor:
![GitLab - vytvoření nového souboru](gitlab-new-file.png =x400)
![GitLab - vytvoření nového souboru](gitlab-new-file-2.png =x400)
1. Název souboru (článku) - musí mít příponu `.md`!
2. Obsah článku
3. Commit zpráva
4. Commitnutí souboru (uložení)
### 3. Vytvoření merge requestu
Po commitnutí nového článku Vám GitLab sám nabídne vytvoření merge requestu:
![GitLab - vytvoření merge requestu](gitlab-merge-request-1.png =x400)
![GitLab - vytvoření merge requestu](gitlab-merge-request-2.png =x400)
1. Název merge requestu
2. Doplňující popis merge requestu
3. Zaškrtnutím tohoto checkboxu dojde ke smazání Vaší větve po přijmutí merge requestu
4. Vytvoření merge requestu
Tím je hotovo a stačí již pouze počkat na vyjádření webmastera.
## Git lokálně
Předpokládám operační systém na bázi linuxu, ale tento návod by měl velice podobně fungovat i na Windows.
### 1. Získání lokální kopie repozitáře
```
git clone git@git.ok1kvk.cz:ok1kvk.cz/content.git
cd content
```
### 2. Vytvoření nové větve
```
git checkout -b novy-clanek
```
### 3. Vytvoření nového článku
Přejdete do složky articles a dále do složky aktuálního roku, pokud aktuální rok neexistuje, tak jí vytvořte. Nový soubor můžete vytvořit ve vašem oblíbeném textovém editoru (například [Atom](https://atom.io)) nebo třeba z terminálu:
````
cd articles/2016/
cat <<EOT > novy-clanek.md
```
title = "Nový článek"
```
Můj nový článek
EOT
````
### 4. Nahrání změn do repozitáře
```
git add articles/2016/novy-clanek.md
git commit -m "Přidán článek Nový článek"
git push --set-upstream origin novy-clanek
```
### 5. Vytvoření merge requestu
Po commitnutí nového článku Vám GitLab sám nabídne vytvoření merge requestu:
![GitLab - vytvoření merge requestu](gitlab-merge-request-1.png =x400)
![GitLab - vytvoření merge requestu](gitlab-merge-request-2.png =x400)
1. Název merge requestu
2. Doplňující popis merge requestu
3. Zaškrtnutím tohoto checkboxu dojde ke smazání Vaší větve po přijmutí merge requestu
4. Vytvoření merge requestu
Tím je hotovo a stačí již pouze počkat na vyjádření webmastera.
# Co patří do článku
## Hlavička
## Obsah
# Náhled článku
### 1. Získání lokální kopie repozitáře
```
git clone git@git.ok1kvk.cz:ok1kvk.cz/generator.git ok1kvk.cz
```
### 2. Získání všech potřebných souborů
```
cd ok1kvk.cz
./
```
## Děkujeme za pomoc!
V případě problémů nebo nejasností nám neváhejte napsat na [fórum](http://forum.ok1kvk.cz).
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment