Verified Commit df0c4d9f authored by Martin Vítek's avatar Martin Vítek Committed by Isabella Skořepová
Browse files

Fixes

parent 4bf2c7d7
......@@ -91,7 +91,7 @@ Jedná se o 8-bitový mikroprocesor s [Harwardskou architekturou](https://cs.wik
- UPDI - rozhraní pro programování a debugování
# Jak se programují?
Bohužel vývojáři Microchipu/Atmelu vymysleli nové programovací rozhraní **UPDI** (*Unified Program and Debug Interface*), které využívá pouze 1 pin mikroprocesoru - reset. Pro přenos dat se používá half-duplex UART. Začátek programování se indikuje 12V pulzem, nebo nastavením pojistek.
Vývojáři Microchipu/Atmelu vymysleli pro nové ATtiny také nové programovací rozhraní **UPDI** (*Unified Program and Debug Interface*), které využívá pouze 1 pin mikroprocesoru - reset. Pro přenos dat se používá half-duplex UART. Začátek programování se indikuje 12V pulzem, nebo nastavením pojistek.
Dejte si pozor na první série, ty neměly z výroby nastavené programovací pojistky, ale byl nutný 12V pulz!
......@@ -118,6 +118,8 @@ Pro bastlíře je určitě mínus pouzdro QFN, které se ručně nepájí moc do
Pro otestování lze koupit vývojový kit ATTINY817-XMINI za 230Kč ([Farnell](http://cz.farnell.com/microchip/attiny817-xmini/dev-board-avr-microcontroller/dp/2674883?ost=attiny817&categoryId=700000005178&searchView=table&iscrfnonsku=false), [TME](http://www.tme.eu/cz/details/attiny817-xmini/vyvojove-kity-pro-obvody-atmel/atmel/)), který obsahuje programátor/debugger, virtuální sériový port, LED, tlačítko a dvě kapacitní dotyková tlačítka.
Pokud byjste je chtěli vyžít tyto nové mikroprocesory ve vašem novém zapojení, tak doporučuji sekci Errata na konci datashetu - str. 597, jsou zde popsány zatím objevené chyby, které se v těchto mikroprocesorech zatím vyskytují.
# Zdroje
- [ATtiny817 datasheet](http://www.atmel.com/Images/Atmel-42721-ATtiny417-814-816-817_Complete.pdf)
- [AVRFREAKS](http://www.avrfreaks.net/forum/attiny417-attiny814-attiny816-attiny817?page=all)
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment