Commit ef19aee0 authored by Michal Rybka's avatar Michal Rybka
Browse files

Pridani clanku prepinac 3.0

parent 1e81394f
```
title = "Anténní přepínač na 144 MHz v3.0"
perex = "3. generace anténního přepínače pro naší závodní sestavu na 144 MHz, kterým přepínáme přijímací cestu až ze 6ti samostatných antén. Přepínač je řízen mikroprocesorem a je možné připojit i dvě ovládací klávesnice najednou..."
tags = ["Článek", "Bastlení", "144 MHz"]
lang = "cpp"
image= "lead.jpg"
```
tady bude článek
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment