Commit f8fd7a93 authored by Michal Rybka's avatar Michal Rybka
Browse files

doplněny popisky fotek

parent 97492428
......@@ -131,26 +131,10 @@ Na závěr patří naše poděkování všem protistanicím za spojení a těš
## Fotogalerie
![](DSCN2024.JPG =200x)
![](DSCN2032.JPG =200x)
![](DSCN2113.JPG =200x)
![](DSCN2117.JPG =200x)
![](DSCN2124.JPG =200x)
![](DSCN2125.JPG =200x)
![](DSCN2141.JPG =200x)
![](DSCN2145.JPG =200x)
![](DSCN2170.JPG =200x)
![](DSCN2174.JPG =200x)
![](IMG_2647.JPG =200x)
![](IMG_2648.JPG =200x)
![](IMG_2649.JPG =200x)
![](IMG_2651.JPG =200x)
![](IMG_2652.JPG =200x)
![](IMG_2653.JPG =200x)
![](DSCN2038.JPG =200x)
![](DSCN2044.JPG =200x)
![](DSCN2058.JPG =200x)
![](DSCN2149.JPG =200x)
![](DSCN2157.JPG =200x)
![](IMG_2650.JPG =200x)
![](IMG_2654.JPG =200x)
![OK1ZES a OK1PRI](DSCN2024.JPG =200x)
![Jirka OK4FQ](DSCN2032.JPG =200x)
![Zdenek OK1ZES](DSCN2113.JPG =200x)
![Jirka OK1UBO](DSCN2117.JPG =200x)
![Pavel OK1JKU](DSCN2145.JPG =200x)
![Svačina](DSCN2170.JPG =200x)
![Jirka OK1UBO](DSCN2038.JPG =150x)
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment