Public
Authored by tracynguyenonepiece

Những vấn đề của da khô sần

Những vấn đề của da khô sần
Lượng nhiệt mà máy tính đào thải ra thông qua chế độ tự động làm mát sẽ làm bay hơi độ ẩm trên làn da của bạn. Việc sử dụng máy tính quá nhiều khiến cho làn da của bạn phải đối mặt với tình trạng da mất nước thường xuyên và gây nên tình trạng da khô, thô ráp sần sùi thiếu sức sống.

Da khô sần làm đẩy nhanh quá trình oxy hóa tế bào từ đây làn da của bạn sẽ rơi vào “con đường” lão hóa da. Chưa cần đến tuổi 30 làn da của bạn cũng nhanh chóng bị lão hóa. Vì vậy ngay lúc này muốn lấy lại vẻ đẹp làn da bạn phải chống lão hóa da.

Edited
41 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment