Public
Authored by FPT Telecom HCM

Trung tam kinh doanh FPT Telecom tai Tp HCM

Giới thiệu về Tập đoàn FPT Telecom HCM

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT HCM (tên gọi tắt là FPT Telecom HCM) hiện là một trong những nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet có uy tín và được khách hàng yêu mến tại Việt Nam và Khu vực.

Lịch sử hình thành Fpt Telecom HCM Công ty Cổ phần Viễn thông FPT HCM khởi đầu từ Trung tâm Dịch vụ Trực tuyến với 4 thành viên sáng lập cùng sản phẩm mạng Internet đầu tiên của Việt Nam. Sau 20 năm hoạt động, FPT HCM đã trở thành một trong những nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet hàng đầu khu vực với hơn 6000 nhân viên, 60 chi nhánh trong và ngoài nước.

Follow thêm tại Youtube FPT Telecom HCM

Twitter FPT Telecom HCM https://twitter.com/fpttelecomhcmvn Instagram FPT Telecom HCM https://www.instagram.com/fpttelecomhcmvn/ Linkedin FPT Telecom HCM https://www.linkedin.com/company/fpttelecomhcmvn/about/ Pinterest FPT Telecom HCM https://www.pinterest.com/fpttelecomhcmvn/ About FPT Telecom HCM https://about.me/fpttelecomhcmvn Youtube FPT Telecom HCM https://www.youtube.com/channel/UCnccP53coTzRECgJgOWLvig/about Soundcloud FPT Telecom HCM https://soundcloud.com/fpttelecomhcmvn Tumblr FPT Telecom HCM https://fpttelecomhcmvn.tumblr.com/ Reddit FPT Telecom HCM https://www.reddit.com/user/fpttelecomhcmvn trello FPT Telecom HCM https://trello.com/fpttelecomhcmvn instagram FPT Telecom HCM https://www.instagram.com/fpttelecomhcmvn/ Scoop FPT Telecom HCM https://www.scoop.it/topic/fpt-telecom-hcm vk FPT Telecom HCM https://vk.com/fpttelecomhcmvn GG Site Cũ FPT Telecom HCM https://sites.google.com/site/fpttelecomhcmdotvn/ Blogspot FPT Telecom HCM https://fpttelecomhcmdotvn.blogspot.com/

Edited
Trung tam kinh doanh FPT Telecom tai Tp HCM 43 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment