Public
Authored by FPT Telecom HCM

Đổi mật khẩu Wifi FPT G97RG6M

Đổi mật khẩu Wifi

Sau khi lưu cấu hình đổi tên sóng bên trên, tiếp theo là tiến hành đổi mật khẩu cho wifi

đổi mật khẩu wifi fpt G97RG6M

Ở cột menu bên trái lick tiếp vào Wireless Security

Giao diện ở giữ hiện ra, trong mục 4. Enter security passphrase xóa mật khẩu cũ đi và đặt lại mật khẩu mới

Nhấn vào Apply ở mục 5 để lưu cấu hình vừa đổi

Đổi mật khẩu Wifi FPT G97RG6M trên HiFPT

Đổi mật khẩu wifi trên ứng ụng HiFPT rất tiện lợi, bạn không cần phải hiểu biết về công nghệ, có thể đổi mật khẩu ở bất kỳ ở đâu không nhất thiết phải ở nhà và đổi bất cứ lúc nào bản cảm thấy wifi chậm. Và dĩ nhiên là có thể đổi mật khẩu wifi FPT bất kỳ phiên bản modem nào được FPT telecom trang bị cho bạn.

Xem thêm bài viết gốc : Đổi mật khẩu Wifi FPT G97RG6M

222 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment