Public
Authored by ruanshijinqing

Vay von ngan hang khong can the chap tai san thu tuc don gian nhat

Hình thức vay tín chấp là hình thức vay tiền nhanh từ ngân hàng không cần tài sản đảm bảo như những hình thức cho vay thông thường. Đây là khoản vay được nhiều khách hàng lựa chọn khi đang cần vay nóng từ ngân hàng một khoản dưới 500 triệu vì tính tiện lợi, đơn giản nhanh chóng của nó.

Vay tín chấp là khoản vay không cần thế chấp, bạn vay hoàn toàn bằng một khoản vay từ uy tín cá nhân hoặc uy tín của công ty bạn đang làm. Tức bạn vay bằng điểm tín dụng cá nhân của bạn đó nhé. Đối với hình thức này, bạn chỉ cần có thu nhập hàng tháng duy trì ổn định trên 3 triệu đồng là có thể vay thoải mái. Nhưng sẽ có những khoản vay không yêu cầu bạn phải chứng minh thu nhập hàng tháng như vay theo hóa đơn tiền điện, vay theo hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, vay theo sim Viettel, vay theo cà vẹt xe,…

Edited
66 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment