Commit 22a8df9b authored by Michal Rybka's avatar Michal Rybka

Přidán článek Balun 1:2

(Autoexportován z Joomly)
parent f05d62e4
+++
title = "Balun 1:2"
perex_e = "
Hledal jsem někde na internetu zapojení širokopásmového transformátoru (v rozsahu KV pásem) pro sloučení dvou antén s impedancí 50 Ohm do jednoho výstupu/vstupu opět o impedanci 50 Ohm, tedy pro poměr impedance 1:2. Existuje velmi mnoho stránek na internetu o BalUnech a UnUnech pro převodní poměry 1:1,1:4,1:9... ale provedení jednoduchého transformátoru s poměrem 1:2 (25 na 50 Ohm) jsem nenašel. V tomto článku se pokusím popsat k čemu jsem se dobastlil já.
.
"
tags = ["Článek"]
+++
Hledal jsem někde na internetu zapojení širokopásmového transformátoru (v rozsahu KV pásem) pro sloučení dvou antén s impedancí 50 Ohm do jednoho výstupu/vstupu opět o impedanci 50 Ohm, tedy pro poměr impedance 1:2. Existuje velmi mnoho stránek na internetu o BalUnech a UnUnech pro převodní poměry 1:1,1:4,1:9... ale provedení jednoduchého transformátoru s poměrem 1:2 (25 na 50 Ohm) jsem nenašel. V tomto článku se pokusím popsat k čemu jsem se dobastlil já.
.
Tedy první moje úvaha byla zkusit "něco" namotat s pomocí znalostí ze školy a dosavadního motání balunů jiných převodních poměrů. Vycházel jsem z předpokladu, že pokud chci dosáhnout poměru 1:2 musím navinout takový počet závoitů, aby jejich poměr byl 1:√2, tedy 1:1,41\. Namotal jsem tedy balun, tak abych se ktomuto poměru co nejvíce přiblížil. Jde o 14 závitů trifilárně na toroidní železoprachové jádro [T200-6](http://rybkalabs.cz/t200-6.html). Pokud bychom použili feritové toroidní jádro [Amidon materiál 43](http://rybkalabs.cz/amidon-material-43-2.html), stačilo by závitů méně i 3.
![](/upload/ok1wmr/clanky/unun1_2/01.png)
Reálné provedení s T200-6 pro KV pásma
![](/upload/ok1wmr/clanky/unun1_2/02.jpg).Provodení jako anténní slučovač pro dvě antény
![](/upload/ok1wmr/clanky/unun1_2/03.png)
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment