Commit 2603e8c5 authored by Jakub Votápek's avatar Jakub Votápek
Browse files

Replace a1-contest-2019.md

parent 8b1066e9
Pipeline #1016 passed with stage
in 2 minutes and 55 seconds
......@@ -66,4 +66,12 @@ SW: [Tučňák](http://tucnak.nagano.cz/)
Závěrem chci všem poděkovat za hezký zážitek a těšíme se NSL v další sezoně.
![](1.jpg?height=200)
![](2.jpg?height=200)
![](3.jpg?height=200)
![](4.jpg?height=200)
![](5.jpg?height=200)
![](6.jpg?height=200)
![](7.jpg?height=200)
![](8.jpg?height=200)
![](9.jpg?height=200)
![](10.jpg?height=200)
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment