Commit 32119a2e authored by Michal Rybka's avatar Michal Rybka

Přidán článek Nová vysílací místnost v radioklubu

(Autoexportován z Joomly)
parent ff50ce9a
+++
title = "Nová vysílací místnost v radioklubu"
perex_e = "
Již delší čas jsme v radioklubu uvažovali o přeměně skaldu na vysílací místnost. Na konci školního roku jsme se rozhodli, že se do toho pustíme. Následovalo mnoho a mnoho práce. Jak jsme se s tímto úkolem vypořádali, více uvnitř článku.
.
"
tags = ["Článek"]
+++
Již delší čas jsme v radioklubu uvažovali o přeměně skaldu na vysílací místnost. Na konci školního roku jsme se rozhodli, že se do toho pustíme. Následovalo mnoho a mnoho práce. Jak jsme se s tímto úkolem vypořádali, více uvnitř článku.
.
Zde se můžete podívat, jak vysílací místnost vznikala. Všem, kteří se na této akci podíleli, patří veliký dík!
[![](/web/images/phocagallery/akce/2011/2011_09_rk_qrv/thumbs/phoca_thumb_m_demontaz_polic.jpg)](index.php/fotogalerie/category/97-)[![](/web/images/phocagallery/akce/2011/2011_09_rk_qrv/thumbs/phoca_thumb_m_rotator.jpg)](index.php/fotogalerie/category/97-)[![](/web/images/phocagallery/akce/2011/2011_09_rk_qrv/thumbs/phoca_thumb_m_P9175339.jpg)](index.php/fotogalerie/category/97-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/97-)
73&TNX! Michal OK1WMR
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment