Commit 35e3f16a authored by Isabella Skořepová's avatar Isabella Skořepová

Merge branch '2017-velikonocni-zavod' into 'master'

Přidán článek Velikonoční závod 2017

See merge request !40
parents a8ad7fbd 94187ac5
Pipeline #674 passed with stage
in 3 minutes and 10 seconds
```
title="Velikonoční závod 2017"
perex="V neděli, 16. 4. 2017, jsme se z našeho QTH na Blatenském vrchu zúčastnili Velikonočního závodu. Počasí bylo zcela závodní a Krušné hory opět ukázaly, jak umí být krušné..."
image="webcam.jpg"
[author]
name="Míra, OK7KM"
```
V neděli, 16. 4. 2017, jsme se z našeho QTH na Blatenském vrchu zúčastnili Velikonočního závodu. Počasí bylo zcela závodní a Krušné hory opět ukázaly, jak umí být krušné.
## WKD WWLs
JN69, JN79, JO70, JO60, JO50, JO80, JN88, JN95, JO46, JN85, JO10, JN36, JN89, JO21, JO32, JO20, JN86, JN98, JN76, JN78
## WKD DXCCs
OK, DL, PA, 9A, S5, OM, OZ, ON, HB
## TOP 10 DX
| Značka | Lokátor | Vzdálenost | by |
|--------|--------|---------|--------|
| 9A1CRS | JN95AE | 699 km | OK7KM |
| OZ1BEF | JO46OE | 686 km | OK7KM |
| 9A1N | JN85LI | 640 km | OK1PRI |
| ON4KHG | JO10XO | 624 km | OK7KM |
| HB9HLM | JN36KW | 579 km | OK7KM |
| PA5Y | JO21VO | 507 km | OK1ZES |
| PA2CV | JO32BF | 506 km | OK7KM |
| PA4EME | JO20WX | 491 km | OK7KM |
| S57O | JN86DT | 474 km | OK7KM |
| OM3WOR | JN98DF | 465 km | OK1PRI |
## QSO map
![QSO map](mapc.png)
## Informace
- Značka: OK1KVK – JO60JJ – 1044 m ASL
- 144 MHz – 58 QSO, 12 968 bodů
- ODX: 9A1CRS – JN95 – 699 km
- OPs: OK7KM, OK1PRI, OK1ZES
- Ant: 4x10 el. DK7ZB
- RX/TX: Neskom BMT-226, 10 W
- SW: Tučňák
Děkujeme všem za QSO.
![Pohled z webkamery](webcam.jpg)
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment